Chủ đầu tư bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện thì bị xử phạt như thế nào?

29/09/2022 - 23:56
|

Cho tôi hỏi nhà ở hình thành trong tương lai có được phép bán không? Nếu được thì khi thực hiện chủ đầu tư có cần đáp ứng điều kiện nào không? Trường hợp chủ đầu tư bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện thì bị xử phạt như thế nào theo quy định mới nhất năm 2022? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.

Ai có quyền bán nhà ở hình thành trong tương lai?

Theo Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây:

+ Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

+ Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin về doanh nghiệp (bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;

+ Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

- Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Khi thực hiện kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc xác định vốn chủ sở hữu quy định tại khoản này được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ta thấy, tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán nhà ở hình thành trong tương lai phải thuộc các đối tượng và đáp ứng điều kiện theo quy định nếu trên.

Nhà ở hình thành trong tương lai có được bán không?

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 định nghĩa về nhà ở hình thành trong tương lai như sau:

Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Theo đó, tại Điều 54 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai như sau:

- Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

- Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định của Chương này, các quy định tương ứng trong Chương II và các quy định khác có liên quan của Luật này.

Theo quy định trên, ta thấy nhà ở hình thành trong tương lai được phép bán khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Nhà ở hình thành trong tương lai muốn bán phải đáp ứng điều kiện nào?

Tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, cụ thể như sau:

"Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do."

Căn cứ quy định trên, nhà ở hình thành trong tương lai thỏa mãn các điều kiện đã được nêu thì chủ đầu tư có quyền bán nhà ở hình thành trong tương lai đó.

Bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện thì bị xử phạt như thế nào?

Bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện thì bị xử phạt như thế nào?

Về hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản như sau:

Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định.

Theo điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, hành vi vi phạm này còn bị áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 5 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau: Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với dự án có vi phạm nêu trên.

Như vậy, chủ đầu tư xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai được quyền bán nhà ở hình thành trong tương lai khi nhà ở đó đáp ứng các điều kiện đối với bất động sản được phép đưa vào kinh doanh theo quy định. Trường hợp, chủ đầu tư bán nhà ở hình thành trong tương lai khi nhà ở này chưa đủ điều kiện để bán thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể là áp dụng hình phạt chính là phạt tiền và hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 tháng đến 06 tháng.

Tổng hợp | Thư viện pháp luật