Dự kiến ​​bổ sung quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

02/04/2022 - 08:20
|
Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất (hiện nay Nghị định 43/2014 / NĐ-CP không quy định). Cụ thể có những điểm nổi bật sau:

Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai.

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 héc ta trở lên; có kinh nghiệm thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Phải nộp tiền đặt trước và có tài sản thế chấp cho tổ chức đấu giá để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án khi trúng đấu giá theo phương án đã được phê duyệt.

Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai; phải nộp tiền đặt trước và có tài sản thế chấp cho tổ chức đấu giá để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án khi trúng đấu giá theo phương án đã được phê duyệt. Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải đáp ứng các điều kiện như tổ chức.

Hình minh họa

Số tiền đặt cọc

Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá thoả thuận nhưng tối thiểu bằng hai mươi phần trăm (20%) giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá có thể thoả thuận thay tiền đặt trước bằng bảo lãnh của ngân hàng.

Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ tiền đặt trước, từ chối tham gia đấu giá thì phải bồi thường cho Nhà nước một khoản tiền tương đương với giá trị khoản tiền đặt trước. Sau khi người tham gia đấu giá nộp đủ tiền bồi thường cho Nhà nước thì được nhận lại tài sản thế chấp. Trường hợp người tham gia đấu giá không nộp tiền bồi thường thì sẽ bị trừ vào tài sản thế chấp.

Giá trị tài sản thế chấp

Giá trị tài sản thế chấp phải lớn hơn giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá thỏa thuận thay thế khoản tiền đặt trước và tiền đặt trước bằng bảo lãnh của ngân hàng.

Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có các quyền và trách nhiệm sau đây:

- Được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến thửa đất đấu giá.

- Có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, vị trí, diện tích, loại đất đã niêm yết hoặc thông báo công khai; Trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận khoản lãi đó.

- Nhận lại tài sản bảo đảm trong trường hợp không trúng đấu giá hoặc trúng đấu giá mà đã nộp đủ tiền theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không nộp đủ tiền hoặc không nộp tiền theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất được nhận lại giá trị tài sản bảo đảm. đảm bảo sau khi trừ các khoản phạt theo quy định.

- Thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Trường hợp người trúng đấu giá không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định. với quy định của pháp luật về đất đai và không được bồi thường.

- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp: đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia đấu giá, họp công bố giá nhưng không thuộc trường hợp bất khả kháng; bị truất quyền tham gia đấu giá do vi phạm pháp luật; từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định; rút lại giá đã trả hoặc đã chấp nhận; từ chối kết quả trúng đấu giá mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý hủy bỏ kết quả trúng đấu giá mà không có lý do chính đáng thì ngoài khoản tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền tương đương 50% giá trị quyền sử dụng đất trúng đấu giá và chi phí đấu giá do tổ chức đấu giá tự chịu. mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

- Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ tiền đặt trước, từ chối tham gia đấu giá thì không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 05 năm.

Giá khởi điểm

Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá là giá đất cụ thể, giá khởi điểm không thấp hơn bảng giá đất đã nhân với hệ số điều chỉnh; trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá được xác định tại thời điểm:

- Trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá.

- Trước khi thành lập Hội đồng đấu giá.

- Trước tổ chức do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá.