Miễn giấy phép xây dựng công trình nhà ở nông thôn từ ngày 1/1/2021

12/11/2020 - 14:19

Luật xây dựng sửa đổi 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo luật, sẽ có công trình, nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng...

Miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Từ ngày 01/01/2021, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn dưới 7 tầng thuộc khu vực chưa có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng các khu chức năng được miễn giấy phép xây dựng.

Bằng việc bổ sung Điều 89 của Luật Xây dựng 2014, Khoản 30, Điều 1 của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, quy định một số trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng.

Việc miễn giấy phép xây dựng áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và tại khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi và hải đảo chưa có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng các khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định các trường hợp phải xin phép xây dựng, kể cả đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

Như vậy, nếu là nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư tại khu đô thị, thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước phê duyệt; Những ngôi nhà riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn; Nhà ở riêng lẻ thuộc di tích lịch sử, văn hóa phải xin phép xây dựng.

nhà ở nông thôn dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng

Nhà ở riêng lẻ từ 07 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải có giấy phép xây dựng.

Công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thôn phải xin phép quy hoạch bao gồm công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn đã có quy hoạch đô thị và xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở cho một hộ gia đình ở vùng núi và hải đảo đã có quy hoạch đô thị và xây dựng các khu chức năng.

Trong những trường hợp này, để được cấp phép xây dựng, cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 93 của Luật Xây dựng 2014, cụ thể;

  • Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.
  • Nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc, phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Đảm bảo an toàn cho các nhà máy, công trình lân cận và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; Bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa; duy trì khoảng cách an toàn với các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh; Việc quy hoạch và xây dựng nhà ở một gia đình được thực hiện theo Điều 79 khoản 7 của Luật Xây dựng năm 2014;

Ngoài các điều kiện trên, nhà ở riêng lẻ trong đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải thực hiện theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc đô thị hoặc quy hoạch đô thị. cơ quan nhà nước có liên quan ban hành.

Đồng thời, nhà ở riêng lẻ tại các khu vực, tuyến phố đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng phải tuân theo quy chế quản lý kiến ​​trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều kiện xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị bao gồm: Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt; Đảm bảo an toàn cho các nhà máy, công trình lân cận và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; Bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa; duy trì khoảng cách an toàn với các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh; Việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Điều 79 khoản 7 của Luật này. Hồ sơ xin phép xây dựng tương ứng với Khoản 1, Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của luật này.

Công trình nhà ở riêng lẻ trong đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải thực hiện theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc đô thị hoặc quy hoạch đô thị ban hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Việc xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

 (Điều 93 Luật Xây dựng 2014)

Theo House Viet Biên tập | Tiêu dùng