Quy trình cấp sổ đỏ trực tuyến

06/04/2023 - 14:36
|

Thủ tục cấp sổ đỏ trực tuyến từ ngày 20/5/2023 là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng thi hành Luật Đất đai.

Sổ đỏ là gì?

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, bìa đỏ, nội dung ghi quyền sử dụng đất, ngoài đô thị, áp dụng cho đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn... Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là các hộ đứng tên chủ hộ của hộ gia đình. Vì mẫu này có bìa đỏ nên mọi người thường gọi là “sổ đỏ”.

Thủ tục cấp sổ đỏ trực tuyến

Cụ thể, tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử như sau:

- Tùy điều kiện cụ thể của hạ tầng CNTT đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai trong quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai phải tổ chứ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của chính phủ.

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính đăng ký, cấp Giấy xác nhận trên môi trường điện tử, thực hiện như sau:

+ Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ chịu trách nhiệm thi hành nghị định, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trường hợp cần kiểm tra, xác minh, làm rõ hoặc vì lý do khác mà không thể trả kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định về thời hạn giải quyết tố tụng hành chính về đất đai, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, xử lý yêu cầu quyết định thủ tục gửi thông báo bằng văn bản qua Cổng Dịch vụ công hoặc tin nhắn cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công;

+ Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ tư vấn cho người nộp hồ sơ hoàn thiện thủ tục hồ sơ để nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp và các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

+ Việc trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận yêu cầu hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến địa điểm được yêu cầu trong trường hợp nhận được hồ sơ và trả lại kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Theo quy định hiện hành tại Khoản 6, Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định như sau:

Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật tin học đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quản lý thực hiện thủ tục hành chính đối với đất đai quy định tại Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ .

Như vậy, so với hiện hành, Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử (cấp sổ đỏ online).

Quy định về trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tại khoản 7 và khoản 8 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 10/2023/NĐ-CP) đã bổ sung quy định về trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 10/2023/NĐ-CP) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung, tài liệu kê khai trong hồ sơ nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác minh, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền, thời hạn theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về nội dung của các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận , thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và việc nộp các nghĩa vụ tài chính của người đến thực hiện thủ tục phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện của các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và pháp luật thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tổng hợp