Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011-2020

03/01/2019 - 09:20

 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011- 2020 (có nội dung kèm theo).

 

Theo GBND Tổng hợp