Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom

18/01/2022 - 15:44
|

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018; Điều 49 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 5369/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 vể việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom.

UBND huyện tổ chức công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom như sau:

1. Hồ sơ công bố, công khai

- Quyết định số 5369/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của huyện Trảng Bom;

- Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Trảng Bom;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Trảng Bom.

2. Địa điểm công bố, công khai

- Đối với UBND huyện:

Thông báo công bố, công khai tại Trụ sở UBND huyện và trên Cổng thông tin điện tử của huyện (http:// www.trangbom.dongnai.gov.vn).

- Đối với UBND các xã, thị trấn Trảng Bom:

Thông báo công bố, công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

3. Thời điểm, thời hạn công bố, công khai

- Thời điểm công bố, công khai thực hiện trước ngày 15/01/2022;

- Thời gian công bố, công khai trong suốt kỳ quy hoạch;

4. Tổ chức thực hiện

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện công bố, công khai tại Trụ sở UBND huyện (đóng khung treo bản đồ công khai cấp huyện);

- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện (http:// www.trangbom.dongnai.gov.vn).

- Giao UBND các xã, thị trấn Trảng Bom thực hiện công bố, công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn (đóng khung treo bản đồ công khai được biên tập theo địa bàn cấp xã).

- Sau khi thực hiện công bố, công khai, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, thị trấn Trảng Bom báo cáo kết quả thực hiện công bố, công khai về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh; thời gian báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày trước ngày 20/01/2022.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công bố công khai quy hoạch sử dụng đến năm 2030 huyện Trảng Bom trước ngày 25/01/2022.

Trên đây là thông báo của UBND huyện Trảng Bom về việc công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom. Yêu cầu các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét chỉ đạo.